برنامه سمت خدا

موضوع : ارزش معرفت، محبت و ولایت 14 معصوم
سخنران : حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد 

موضوع : زندگانی و سیره تربیتی امام جواد علیه‌ السلام
سخنران : استاد حبیب الله فرحزاد

موضوع : نگاهی به دعای 4 صحیفه سجادیه / بخش 1 
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : نگاهی به دعای 4 صحیفه سجادیه / بخش 2 
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : نگاهی به دعای 4 صحیفه سجادیه / بخش 3 
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : فضائل نورانی امام علی علیه السلام
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : نگاهی به دعای 5 صحیفه سجادیه / بخش 1
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : نگاهی به دعای 5 صحیفه سجادیه / بخش 2
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : نگاهی به دعای 5 صحیفه سجادیه / بخش 3
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : نگاهی به دعای 5 صحیفه سجادیه / بخش 5
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد