ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

بیانات علامه حسن زاده آملی

گوهر وجود

گوهر وجود آدمی - علامه حسن زاده آملی

علامه حسن زاده آملی, گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

موضوع : وجود ما ابدیست!
سخنران : علامه حسن زاده آملی

علامه حسن زاده آملی, گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

استاد گرانقدر علامه حسن زاده آملی میفرمایند:
 هیچکس، کسی را نکوهش نکند مگر خودش را، و بداند که هر کسی مهمان سفره خودش است...

علامه حسن زاده آملی, گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

موضوع : اخلاق در خانواده
سخنران : علامه حسن زاده آملی