فیلم / هر کسی مهمان سفره خودش است... - علامه حسن زاده آملی

لیست
  • فیلم / هر کسی مهمان سفره خودش است... - علامه حسن زاده آملی
در محضر علامه حسن زاده آملی

استاد گرانقدر علامه حسن زاده آملی میفرمایند:
 هیچکس، کسی را نکوهش نکند مگر خودش را، و بداند که هر کسی مهمان سفره خودش است...

Share