ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

بی عدالتی

شرایط فتنه

شناخت دوست و دشمن و مخلوط نکردن آنها با هم
«من توصیه ام به همه ی ملت ایرا ن این است: