تأملی در دعای ماه رجب

دعای ماه رجب

آدمیان در همت ورزی سه گونه اند: گروهی همت خویش را تنها صرف امور پست و ناچیز دنیوی و مطامع مادّی می کنند و جز آن نیز هدفی ندارند.

ماه رجب

از نکات برجسته ادعیه ماه رجب ـ بلکه دعاهای طول سال ـ متوسل شدن به دامان اهل بیت علیهم السلام است. برای مثال، این دعاها را می خوانیم:

دعای ماه رجب

نقل است که امام صادق علیه السلام در هر روز از ماه رجب این دعا را می خواند:

دعای ماه رجب

شخصی به نام سجاد، خدمت پیشوای ششم، حضرت امام صادق(علیه السلام) رسید و عرض كرد: برای ماه رجب به من دعایی یاد بدهید كه خداوند متعال مرا به آن نفع ببخشد.