ترجمه دعای روز هجدهم ماه رمضان

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز هجدهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

تصویر دعای روز هجدهم ماه رمضان

کلیپ دعای روز هجدهم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز هجدهم ماه رمضان

تصویر دعای روز هجدهم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :