ترجمه دعای روز هفتم رمضان

دعای روز هفتم ماه رمضان

دعای روز هفتم ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای سید بن باقی در روز هفتم رمضان