ترجمه دعای روز ۲۴ ماه رمضان

استوری دعای روز 24 ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

استوری دعای روز ۲۴ ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

متن و ترجمه دعای روز ۲۴ :

دعای روز 24 ماه رمضان

شرح دعای روز ۲۴ ماه رمضان از آیت الله مکارم شیرازی

دعای روز 24 ماه رمضان

دعای روز ۲۴ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

تصویر دعای روز 24 ماه رمضان

کلیپ دعای روز ۲۴ ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز 24 ماه رمضان

تصویر دعای روز ۲۴ ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :