تزکیه عقلی

نحوه خرزوج از مقام قدس

تزکیه ی عقلی و تزکیه ی اخلاقی