تصاویر دعاهای روزانه

دعای روز 30 ماه رمضان

تصویر و متن دعای روز 30 ماه رمضان + فایل لایه باز (PSD)

تصویر دعای روز 29 ماه رمضان

تصویر دعای روز 29 ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

دعای روز 29 ماه رمضان

تصویر و متن دعای روز 29 ماه رمضان + فایل لایه باز (PSD)

تصویر دعای روز 28 ماه رمضان

تصویر دعای روز 28 ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

دعای روز 28 ماه رمضان

تصویر و متن دعای روز 28 ماه رمضان + فایل لایه باز (PSD)

تصویر دعای روز 27 ماه رمضان

تصویر دعای روز 27 ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

دعای روز 27 ماه رمضان

تصویر و متن دعای روز 27 ماه رمضان + فایل لایه باز (PSD)

تصویر دعای روز 26 ماه رمضان

تصویر دعای روز 26 ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

دعای روز 26 ماه رمضان

تصویر و متن دعای روز 26 ماه رمضان + فایل لایه باز (PSD)

تصویر دعای روز 25 ماه رمضان

تصویر دعای روز 25 ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :