تغذیه صحیح

سالمترین غلات برای سلامت روده

سالمترین غلات برای سلامت روده

تغذیه دانش آموزان در مدرسه

تغذیه مناسب دانش آموزان در مدارس

آشنایی با روش های کنترل اخلاط چهارگانه

مهدی کریمی محقق طب سنتی معتقد است:
بقاء و سلامت انسان، با نظارت قوه مدبره جسم، در تنظیم چهار ماده سیال «دم، صفرا، سودا و بلغم» ایجاد می شود.