تلاوت سوره الحاقه

تلاوت سوره الحاقه

تلاوت سوره الحاقه و نازعات – استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت سوره الحاقه

تلاوت سوره الحاقه آیات 1 الی 4 - مصطفی کلاته نصیری

تلاوت سوره الرحمن

سوره الحاقه آیات 19 الی 24 + (متن و ترجمه):

تلاوت سوره انسان

موضوع : تلاوت سوره الحاقه آیات 19 تا 24 
قاری: استاد محمد عبدالعزیز حصان
زمان : 4:33