ضیاءالصالحین کلیپ / تلاوت سوره الحاقه آیات 19 تا 24 - استاد محمد عبدالعزیز حصان | ضیاءالصالحین

کلیپ / تلاوت سوره الحاقه آیات 19 تا 24 - استاد محمد عبدالعزیز حصان

موضوع: 
قرائت های ماندگار و دلنشین استاد محمد عبدالعزیز حصان

موضوع : تلاوت سوره الحاقه آیات 19 تا 24 
قاری: استاد محمد عبدالعزیز حصان
زمان : 4:33

Share