حاج قاسم در بیانات رهبری

40 جمله از رهبر انقلاب درباره «شهید سلیمانی»

۴۰ جمله از رهبر انقلاب درباره «شهید سلیمانی»

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

نماهنگ کسی که آمریکا را به زانو در آورد

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی - رهبر معظم انقلاب

نماهنگ رفیق خوشبخت ما - شهید حاج قاسم سلیمانی