حُسن خلق

نحوه خرزوج از مقام قدس

تزکیه ی عقلی و تزکیه ی اخلاقی

عقل و کارکردهای آن از منظر امام صادق عليه السلام

2-5. اعتباریابی اعمال به عقل و تناسب پاداش با مقدار عقل