حکایت امام حسین

امام حسین علیه السّلام؛

حکایت جدا شدن دست مرد از زن در کنار کعبه الهی