خروج معتکف از مسجد

احكام اعتكاف

مجموعه احکام اعتکاف از حجت الاسلام وحیدپور پخش از برنامه زمزم احکام شامل:
---------------------------

احكام اعتكاف

موضوع کلی: «احکام اعتکاف»
عنوان برنامه: «زمزم احکام»