ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

خمس و زکات

خمس وز کات

توجیهاتی بی اساس برای فرار از واجبات مالی/ خمس و زکات

بخل نسبت به آخرت

هم نسبت به دنیا دست و دلباز باشیم و هم نسبت به آخرت