ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

دستورالعمل محاسبه

علامه طباطبایی رحمه الله

یک نصیحت از یک علامه طباطبایی

محاسبه نفس

هنگام محاسبه، با عقل و دل خویش، خدای آگاه به نهان و نیز دو فرشته نگهبان خویش را حاضر و ناظر ببین و چون شریکی که از جزئیات کارهای شریکش آگاه است و اهل سهل انگاری و گذشت نیست، به حساب خود برس. و نیز آگاه باش که...