ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

دوره سیرهای مطالعاتی

جایگاه کتب دكتر شریعتی در سیر مطالعاتی

جایگاه کتب دكتر شریعتی در سیر مطالعاتی

فواید مطالعه در جنبه‌های فردی و اجتماعی

سؤال: نقش مطالعه، در جنبه های شخصی، اجتماعی و فعالیت های فرهنگی کجا است، اگر ممکن است این موضوع را بیشت

توانایی عجیب دانشجویان در مطالعه

سؤال: در دوران دانشجویی، خارج از دروس رسمی، بیشتر چه بحث هایی را مطالعه کنی

مسجد

با فضاهایی که در مساجد داریم می توانیم دوره های گوناگون آموزشی، فرهنگی، دینی، مهارتی و … برای مخاطبان خود در دوره های سنی متفاوت ـ از دانش آموز تا دانشجو و میانسالان آقا و خانم ـ برگزار کنیم.