ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

ذکر روز

ذکر روز جمعه

کلیپ ذکر روز جمعه

---------------------------------------
هر صبح با تسبیح امروز - 100 مرتبه

ذکر روز پنجشنبه

کلیپ ذکر روز پنجشنبه

---------------------------------------
هر صبح با تسبیح امروز - 100 مرتبه

 ذکر روز چهارشنبه

کلیپ ذکر روز چهارشنبه

---------------------------------------
هر صبح با تسبیح امروز - 100 مرتبه

ذکر روز سه شنبه

کلیپ ذکر روز سه شنبه

---------------------------------------
هر صبح با تسبیح امروز - 100 مرتبه

ذکر روز دوشنبه

کلیپ ذکر روز دوشنبه

---------------------------------------
هر صبح با تسبیح امروز - 100 مرتبه

 ذکر روز یکشنبه

کلیپ ذکر روز یکشنبه

---------------------------------------
هر صبح با تسبیح امروز - 100 مرتبه

ذکر ایام هفته

شنبه: یا رَبَّ العالَمین
یکشنبه: یا ذَالجَلالِ و الاِکرام
دوشنبه: یا قاضیَ الحاجات

نرم افزار اعتکاف/اندروید

این نرم افزار ویژه و مراسم "اعتکاف تهیه شده است و در آن مطالبی چون: