روز هفتم رمضان

دعای سید بن باقی در روز هفتم رمضان

دعای اللهم انت ثقتی حین یسوء ظنی/ روز هفتم رمضان

دعای روز هفتم ماه رمضان (زاد المعاد)

دعای روز هفتم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

دعای روز هفتم ماه رمضان (اقبال الاعمال)