سخنرانی استاد پناهیان

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت یازدهم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت یازدهم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت دهم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت دهم (صوت و متن)

نتایج عجیب و فوق العاده این انتخابات /حجت الاسلام پناهیان

نتایج عجیب و فوق العاده این انتخابات /حجت الاسلام پناهیان

تنها مسیر

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت نهم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هشتم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هشتم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هفتم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هفتم (صوت و متن)

کلیپ تصویری / ما در دوران جاهلیت مدرن هستیم - حجت الاسلام پناهیان

ما در دوران جاهلیت مدرن هستیم - حجت الاسلام پناهیان (فیلم، صوت، متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت ششم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت ششم (صوت و متن)

کلیپ تصویری / دیپلماسی پرتقالی- حجت الاسلام پناهیان

کلیپ تصویری / دیپلماسی پرتقالی- حجت الاسلام پناهیان

کلیپ تصویری / فرعون مهربان و منطقی مکه- حجت الاسلام پناهیان

فرعون مهربان و منطقی مکه - حجت الاسلام پناهیان (فیلم، صوت، متن)