سلام بعد از نماز به چهارده معصوم

نحوه سلام دادن به ائمه بعد از نماز