سیره اخلاقی آیت الله انصاری شیرازی

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

موضوع : چرا آیت الله انصاری شیرازی اعلی الله مقامه به شاگردانشان نگاه نمی کردند؟