سیل در شیراز

مجریان نقشه ترامپ در داخل / پیوند کاسبان تحریم با کاسبان سیل