شرح دعای افتتاح

آیت الله محمد باقر تحریری, استاد تحریری, آیت الله تحریری

شرح دعای افتتاح توسط آیت الله تحریری/ جلسه دوازدهم (فیلم و صوت)

آیت الله محمد باقر تحریری, استاد تحریری, آیت الله تحریری

شرح دعای افتتاح توسط آیت الله تحریری/ جلسه یازدهم (فیلم و صوت)

آیت الله محمد باقر تحریری, استاد تحریری, آیت الله تحریری

شرح دعای افتتاح توسط آیت الله تحریری/ جلسه دهم (فیلم و صوت)

آیت الله محمد باقر تحریری, استاد تحریری, آیت الله تحریری

شرح دعای افتتاح توسط آیت الله تحریری/ جلسه نهم (فیلم و صوت)

آیت الله محمد باقر تحریری, استاد تحریری, آیت الله تحریری

شرح دعای افتتاح توسط آیت الله تحریری/ جلسه هشتم (فیلم و صوت)

آیت الله محمد باقر تحریری, استاد تحریری, آیت الله تحریری

شرح دعای افتتاح توسط آیت الله تحریری/ جلسه هفتم (فیلم و صوت)

آیت الله محمد باقر تحریری, استاد تحریری, آیت الله تحریری

شرح دعای افتتاح توسط آیت الله تحریری/ جلسه ششم (فیلم و صوت)

آیت الله محمد باقر تحریری, استاد تحریری, آیت الله تحریری

شرح دعای افتتاح توسط آیت الله تحریری/ جلسه پنجم (فیلم و صوت)

آیت الله محمد باقر تحریری, استاد تحریری, آیت الله تحریری

شرح دعای افتتاح توسط آیت الله تحریری/ جلسه چهارم (فیلم و صوت)

آیت الله محمد باقر تحریری, استاد تحریری, آیت الله تحریری

شرح دعای افتتاح توسط آیت الله تحریری/ جلسه سوم (فیلم و صوت)