شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) + صوت

ویژه نامه ماه مبارک رمضان؛ شرح ادعیه روزانه
شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) + صوت
شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)؛ با استناد به فایل های صوتی تنظیم شده و فایلهای صوتی نیز همراه متن ضمیمه شده است.

شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) + صوت

شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)؛ با استناد به فایل های صوتی تنظیم شده و فایلهای صوتی نیز همراه متن ضمیمه شده است.

جهت بهره مندی مخاطبان عزیز از لحظه های سرشار از نور و معرفت در ایام الله ماه مبارک رمضان، شرح دعاهای هر روز این ماه پرفضیلت را که توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) بیان شده تقدیم می گردد.

شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) + صوت

شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان (شرح دعاهای روزانه) :

شرح دعای روز اول ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره)+ صوت
شرح دعای روز دوم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره)+صوت
شرح دعای روز سوم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره)+ صوت
شرح دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره)+ صوت
شرح دعای روز ششم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره)+ صوت
شرح دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز نهم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز دهم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روزبیست و پنجم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روزبیست و ششم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روزبیست و هفتم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی(ره) + صوت
شرح دعای روزبیست و هشتم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی(ره) + صوت
شرح دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت
شرح دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان از آیت الله مجتهدی (ره) + صوت

شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) + صوت

شرح دعای افتتاح:

درنگی در اولین جمله دعای افتتاح
احترام مثال زدنی خداوند به انسان/در شرح دعای افتتاح
کدام صفات الهی امید بخش است/ در شرح دعای افتتاح
چرا خداوند أشد المعاقبین است؟ / در شرح دعای افتتاح

کلمات کلیدی: 
Share