شهید حسن باقری

شهید حسن باقری

نماز اول وقت و خوب جنگیدن صدای منتشر نشده شهید حسن باقری

صدای ماندگار | نماز اول وقت و خوب جنگیدن!

جنگیدن در راه خدا خستگی نمیاره / شهید حسن باقری

جنگیدن در راه خدا خستگی نمیاره / شهید حسن باقری

سرلشکرشهید حسن‌ باقری

موضوع : فیلمی کمتر دیده شده از نابغه‌ ی جنگ سرلشکرشهید حسن‌ باقری

صدای های فرماندهان شهید

1. شهید حسن باقری - 1
2. شهید حسن باقری - دفاع مقدس
3. شهید مهدی باکری

حسن باقری

می گفت: «برای تازه واردهای جنگ هم جزوه ی آموزشی می خواهیم. نیروها باید تشکیلاتی فکر کنند. بسیجی هایی که برمی گردند شهر، باید گروهان و گردان هر مسجد را درست کنند؛ اعزام مجددها هــــم بـــاید برگـــردند بـه یگان های خودشان، مثل...

شهادت و فداکاری در راه اسلام

  ملت ما باید خودش را آمادة هر گونه فداکاری بکند.