ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

عقل حقیقت بین

نزول كتاب مقدس تورات,حضرت موسی بن عمران,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

مطالعه ؛ باب ورود به عالَم عقل فعّال

عقل حقیقت بین

غیرت حق پرده ای انگیخت است *** سفلی و علوی به هم آمیخت است
گفت سیروا می طلب اندر جهان *** بخت و روزی را همی کن امتحان