عقل در روایات معصومین

نزول كتاب مقدس تورات,حضرت موسی بن عمران,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

مطالعه ؛ باب ورود به عالَم عقل فعّال

عقل و کارکردهای آن از منظر امام صادق عليه السلام

1. معناشناسی عقل

1-1. معنای عقل از دیدگاه لغت شناسان