ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

عمار یاسر

عمار ابن یاسر

مقام عمار در مقایسه با دیگر شیعیان

عماریاسر,صحابی پیامبر,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

رساترین سخن درباره ی شخصیت معنوی او حدیث رسول خدا است که فرمود: "عمار، از سر تا پایش آکنده از ایمان است و ایمان با گوشت و خون او عجین گردیده است".