قرائت سوره فاطر

تلاوت سوره الرحمن

تلاوت سوره فاطر آیات 27  تا 34 - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت سوره الرحمن

موضوع : تلاوت سوره فاطر
قاری: استاد مصطفی اسماعیل
زمان : 3:22

تلاوت سوره الرحمن

موضوع : تلاوت سوره فاطر
قاری: استاد مصطفی اسماعیل
زمان : 3:59