مادر حضرت علی

مادر گرامی امام علی علیه السلام

فاطمه بنت اسد علیهاالسلام: مادر گرامی امام علی علیه السلام
مشخصات کتاب:
سرشناسه : قهرمانی نژاد شائق، بهاءالدین، 1343 -

علی ولی الله

به راستی من بر زنهای پیش از خود برتری یافتم؛ زیرا به راستی مریم دختر عمران درخت خشک خرما را با دستش تکان داد تا رطب تازه ای از آن بخورد، ولی من داخل خانه خدا شدم و از میوه های بهشتی و ورقها (یا روزیها)ی آن استفاده بردم...

علی ولی الله

فاطمه بنت اسد علیها سلام که بعد از سه روز مهمان الهی بود، فرزند مبارک و محترم خود را آغوش گرفته و آماده خروج از کعبه شد، که هاتفی غیبی چنین ندا داد: ای فاطمه نام این مولود را علی بگذار، چرا که من خدای علی اعلا هستم. من نام او را از نام خود...