متن تفسیر سوره حمد امام خمینی

حضرت امام خمینی قدس سره

تفسیر سوره حمد امام خمینی قدس سره - جلسه سوم (فیلم، صوت، متن)

حضرت امام خمینی قدس سره

تفسیر سوره حمد امام خمینی قدس سره - جلسه دوم (فیلم، صوت، متن)

تفسیر سوره حمد امام خمینی قدس سره - جلسه اول

تفسیر سوره حمد امام خمینی قدس سره - جلسه اول (فیلم، صوت، متن)