محمدرضا شجریان

مستند از سپیده تا فریاد/ محمدرضا شجریان

مستند از سپیده تا فریاد/ محمدرضا شجریان

ساز و آواز جانا مرا چه سوزی از محمدرضا شجریان

ساز و آواز جانا مرا چه سوزی از محمدرضا شجریان + متن

ساز و آواز جانا مرا چه سوزی با صدای محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان

کنسرت محمدرضا شجریان در تاجیکستان ۱۳۶۸ - بیات ترک (کامل)

تصنیف فریاد محمدرضا شجریان

تصنیف فریاد محمدرضا شجریان + (فیلم و متن شعر)

 

برسان باده که غم روی نمود ای ساقی

برسان باده که غم روی نمود ای ساقی - محمدرضا شجریان

آلبوم در خیال محمدرضا شجریان

آلبوم در خیال محمدرضا شجریان (۱۳۷۵) + متن اشعار

آلبوم آهنگ وفا محمدرضا شجریان (1378)

آلبوم آهنگ وفا محمدرضا شجریان (۱۳۷۸)

ایران ای سرای امید

متن کامل شعر تصنیف سپیده / ایران ای سرای امید