معنای قمر در عقرب

قمر در عقرب

واقعیت یا خرافه بودن قمر در عقرب + ایام قمر در عقرب 98

قمر در عقرب

قمر در عقرب چیست و اعمال ممنوعه در این ایام چیست؟