مقامات الهی

ماه مبارک رمضان

محبوبیت پروردگار در پرتو توبه - سخنرانی مکتوب ۷

ماه مبارک رمضان

دو بال پرواز در راه رسیدن به مقام توبه /سخنرانی مکتوب ۶

ماه مبارک رمضان

محبوبیت بنده با قرار گرفتن در مدار مقامات الهی/ سخنرانی مکتوب ۳