مهربانی خداوند

خدا هم مهربان است و هم عذاب کننده

مهربانی خدا و شدید العقاب بودن او

صفات شیعه

در زمانه ما با انحاء مختلف و شبهات فریبنده، ذهن جامعه را نسبت به دین و ارزش ها بدبین می کنند.