ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

مکاشفه

سعادت

الهام رحمانی و شیطانی - ملاک و معیار کشف و شهود

مکاشفه و مشاهده

آشنایی با قلب و علم مکاشفه

سیر وسلوک

روح انسان در حین خواب باید عروج  کند و بالا برود. وقتی بالا می رود تا مقدار زیادی، عالم مخلوط است. قبل از این که روح به آسمان اول برسد، همه صحنه ها نیم  بند است و خواب های پریشان در این بخش دیده می ...

سید جمال گلپایگانی

مکاشفه مرحوم آیت الله حاج سید جمال الدین گلپایگانی​

قطب الدین شیرازی

شیخ قطب الدین محمد بن مسعود بن مصلح شیرازی کازرونی به سال 634 (هـ .ق) در شیراز متولد شد. پدرش طبیب بود و قطب الدین علم طب را نزد او و عمویش کمال الدین ابوالخیر بن مصلح کازرونی و زکی رکشاوی و شمس کاتبی یاد گرفت. در سن ده سالگی به دست پدر تبرکاً...

آیت الله بهاءالدینی«ره»​

مکاشفات آقای بهاءالدینی به حدی بود که گاهی رؤیت سَر با رؤیت سِرّش اشتباه می شد!