ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

مکاشفه و مشاهده

سعادت

الهام رحمانی و شیطانی - ملاک و معیار کشف و شهود

مکاشفه و مشاهده

آشنایی با قلب و علم مکاشفه

سید جمال گلپایگانی

مکاشفه مرحوم آیت الله حاج سید جمال الدین گلپایگانی​

قطب الدین شیرازی

شیخ قطب الدین محمد بن مسعود بن مصلح شیرازی کازرونی به سال 634 (هـ .ق) در شیراز متولد شد. پدرش طبیب بود و قطب الدین علم طب را نزد او و عمویش کمال الدین ابوالخیر بن مصلح کازرونی و زکی رکشاوی و شمس کاتبی یاد گرفت. در سن ده سالگی به دست پدر تبرکاً...