نافله عشا

حکم نافله عشاء یا نماز وُتَیره برای مسافر

پرسش