حکم نافله عشاء یا نماز وُتَیره برای مسافر

انجمن‌ها: 

حکم نافله عشاء یا نماز وُتَیره برای مسافر

پرسش

حکم نافله عشاء برای مسافر چیست؟

پاسخ اجمالی

نافله ی عشاء از مسافر ساقط است؛ اما خواندن آن به امید رسیدن به ثواب مانعی ندارد.

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست]

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

بطور کلى در سفر نافله های ظهر و عصر و عشاء ساقط است و نباید خوانده شود.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

به نیت رجا اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

نافله ی ظهر و عصر در سفر ساقط است و نباید خواند و احتیاط آن است که نافله ی عشاء را نیز ترک کند، امّا بقیّه ی نافله هاى شبانه روزى یعنى نافله ی صبح و مغرب و نافله ی شب در سفر ساقط نمی شود.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

به قصد رجاء مانعی ندارد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

نافله ی عشاء برای مسافر به قصد رجاء بلامانع است.

پدیدآورنده: 
Share