نشانه های اسراف کننده

علامتهای سه گانه اخلاقی در نصایح لقمان

احادیث اسراف - 5 حدیث در مورد اسراف