نظم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هشتم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هشتم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هفتم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هفتم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت ششم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت ششم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت پنجم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت پنجم (صوت و متن)

حجت الاسلام پناهیان

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت چهارم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت سوم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت سوم (صوت و متن)

 تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت دوم

 تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت دوم (صوت و متن)

 تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت اول

 تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت اول (صوت و متن)

ماه مبارک رمضان

هفت فرصت استثنایی انسان در ماه رمضان

نظم و تقوا

امام على عليه السلام:
اُوصيكُم بِتَقوَى اللّه ِو نَظمِ أمرِكُم؛
شمارابه تقواى الهى ونظم دركارتان سفارش ميكنم.