نوآوری و شکوفایی

نوآوری و شکوفایی

سهم مسلمانان در نوآوری و شکوفایی

eghtesad-moghavemati.jpg

سال 1391 برای پنجمین سال متوالی بود که نام گذاری سال ها در ایران با موضوعات اقتصادی انجام شد.