هدف گذاری

وبینار هدف گذاری قرن , کوچینگ ثروت ساز

وبینار هدف گذاری قرن

هدف گذاری

هفت روش زیر کمک می کند نیروی بالقوه خود را در فرآیند هدف گذاری به کار بگیرید.

هدف‌گذاری

گام اول؛ اهداف خود را مشخص و تجزیه کنید.
گام دوم؛ میزان پیشرفت خود را پیگیری و بررسی کنید.