#پرسش و پاسخ

احكام اعتكاف

موضوع کلی: «احكام اعتكاف»
عنوان برنامه: «زمزم احكام»

ذی الحجه

همه ی زمین  هایی که خدا خلق کرده، با هم مساوی هستند.

ذی الحجه

برنامه ی اصلی حج این است که مردم با خدا آشنا شوند؛ اما این کار نمی شود الّا با واسطه ای از جنس خود مردم؛ ل

علامه مصباح یزدی

جامعه احتیاج به کسى دارد که حرف آخر را بزند و بگوید این کار را باید انجام داد یا نه، البته باید احکام اسلام را هم در نظر گرفت، مثلاً باید تشخیص داد که مصلحت اهم از نظر خدا کدام است؟ کار ولى فقیه این است

علامه مصباح یزدی

گاهی رفتاری از یک شخصی یک معنایی دارد و از دیگران معنای دیگری. این رفتار از آن شخص کاملاً صحیح و بجاست، امّا دیگران نباید از آن تقلید کنند. اینجا جای تقلید نیست. این گونه رفتار مقتضای آن مقام است، نه مقتضای حق آن شخص. او در مقام و در قلّه ای قرار...

علامه مصباح یزدی

ما در جاهایی از متدولوژی رایج علوم انسانی فراتر می رویم یعنی باید از اول اعلام کنیم که متدلوژی ما وسیع تر است، تنها به حس و عقل اکتفا نمی کنیم و به ادلة تعبدی هم استناد می کنیم، چون پشتوانة عقلی دارد و برمی گردد به یک نوع...

پیامبر اکرم

از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که اگر تقوا روزی کسی شود بهترین چیز نصیبش شده است، آیا تقوا را ما باید کسب کنیم یا منتظر شویم روزیمان شود؟
ج: اگر بنشینید هیچ وقت نمی آید، باید شما با آن مقدماتی که خدا داده...

رسول الله صلی الله عليه وسلم

خدای متعال حضرات معصومین را هدایت کرد و به راه مستقیم آورد، این ها منازل این صراط را طی کرده اند و هیچ کسی به اندازه این ها آشنا به این کار و راه نیست، لذا خدا گفته است این برنامه را باید از این ها یاد...

حضرت محمد(صلی الله علیه و آله وسلم)

یعنی معراج هم جسمانی است و هم روحانی؟
ج: اگر مقصد جسم باشد جسمانی است، مقصد غیرجسم باشد غیرجسمانی است. اگر گفتند پیش خدا رفت، خدا جسم نیست، اگر گفتند بیت المقدس رفت، چون جسم است جسمانی است.... پیامبر...

آیت الله خوشوقت(ره)

گناه چند جور است، یک نوع گناه نداریم، یک جور گناه نداریم. گاهی کاری از نظر خدا گناه است؛ دزدی از نظر خدا گناه است، آدم کشی به ناحق از نظر خدا گناه است، دروغ گفتن از نظر خدا گناه است....