پیام دعای روز 22 ماه رمضان

فضل خدا

پیام و متن و ترجمه دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان: