ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

چسبیدن دست زن و مرد در طواف

امام حسین علیه السّلام؛

حکایت جدا شدن دست مرد از زن در کنار کعبه الهی